ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเช่น ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานร่วมภาครัฐ 17 สถาบัน

842
โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเช่น ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานร่วมภาครัฐ 17 สถาบัน

  เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซ่น โดยมีเป้าประสงค์หลักในการจัดปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษา วิจัยขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่คุณค่าตามแนวทางเมืองมรดกโลกเพื่อการอนุรักษ์ และรักษาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นมรดกของชาติ และเสนอเป็นเมืองมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโก

MOU 00258

     ในการดำเนินโครงการ ดังกล่าว ได้มุ่งเน้นการจัดทำแผนการจัดการ Management (Plan) และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อ ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันให้การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหสู่เมืองของมรดกโลกเป็นวาระของจังหวัด ตลอดจนเพื่อนำเสนอการทำงานและความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะ

เป้าประสงค์หลักในการจัดโครงการ คือ

1. เพื่อผลักดันให้การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นวาระของจังหวัด

2. เพื่อนำเสนอการทำงานและความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานขับเคลื่อน เมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก และหน่วยงานต่างๆในการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรด สาธารณะ

MOU 00007

     ในการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกแก่สาธารณะ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้บริหาร ผู้แทน จากหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาต่างๆ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

MOU 00196

MOU 00015

MOU 00050

MOU 00074

MOU 00058

MOU 00097

MOU 00114

MOU 00184

MOU 00115

MOU 00227

MOU 00122

MOU 00191

MOU 00026

MOU 00122 (1)

MOU 00066

MOU 00068

MOU 00118

MOU 00124

MOU 00271

MOU 00203

MOU 00111MOU 00142

MOU 00034

MOU 00039

MOU 00174

MOU 00014

MOU 00003

MOU 00008

MOU 00021

MOU 00027

MOU 00054

MOU 00061

MOU 00090

MOU 00106

MOU 00133