blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้วันวาเลนไทน์เชียงใหม่ จัดงานสมรส "นางสาวลำไยกับนายผึ้ง" ส่งเสริมเพิ่มผลผลิตลำไย

วันวาเลนไทน์เชียงใหม่ จัดงานสมรส “นางสาวลำไยกับนายผึ้ง” ส่งเสริมเพิ่มผลผลิตลำไย

-

วันวาเลนไทน์เชียงใหม่ จัดงานสมรส “นางสาวลำไยกับนายผึ้ง” ส่งเสริมเพิ่มผลผลิตลำไย

      วันวาเลนไทน์กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานสมรสนางสาวลำไยกับนายผึ้ง เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี เพิ่มผลผลิตลำไย ด้วยผึ้ง ช่วงที่ลำไยกำลังจะออกดอก ด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า การเลี้ยงผึ้งมาช่วยผสมเกสร ทำให้ผลผลิตลำไยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.76 นอกจากนี้ผึ้งยังมีส่วนช่วยในการควบคุมการใช้สารเคมีภายในสวนลำไย ส่งผลให้ได้ผลผลิตลำไยที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรอีกด้วย

blank

      นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ที่บริเวณแปลงส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ลำไย ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริม การผลิตลำไยให้ได้คุณภาพดี นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การใช้ผึ้งเพื่อช่วยผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งกับเกษตรกรชาวสวนลำไยตระหนักถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคต่อไป

blank

     ซึ่งนอกจากใช้พันธุ์ที่ดีและการดูแลรักษาที่ดีแล้ว การผสมเกสรในช่วงการบานของดอกลำไยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ เนื่องจากลำไยมีการผสมตัวเองและการผสมข้ามตามธรรมชาตินั้นยังไม่เพียงพอ ผลผลิตไม่ได้คุณภาพรูปทรงบิดเบี้ยว ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และ ประกอบกับการทำการเกษตรที่เน้นการใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันกำจัดศัตรูพืช ส่งผลให้จำนวนประชากรผึ้งลดลงไม่เพียงพอต่อการผสมเกสรในธรรมชาติ จึงต้องอาศัยการเลี้ยงผึ้งมาช่วยผสมเกสร โดยในงานมีเกษตรกรที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 200 คน มีกิจกรรมการเสวนาเรื่องการผลิตลำไยคุณภาพและการใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตลำไย อีกทั้งมีการสาธิตแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่ผึ้งแปลงใหญ่ลำไย

blank

     นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการศึกษาพบว่าหากมีผึ้งช่วยผสมเกสร ทำให้ผลผลิตลำไยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.76 นอกจากนี้ผึ้งยังมีส่วนช่วยในการควบคุมการใช้สารเคมีภายในสวนลำไย ส่งผลให้ได้ผลผลิตลำไยที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการผสมเกสรเพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้งในวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความรัก จึงถือโอกาสจัดงานสมรสนางสาวลำไยกับนายผึ้ง เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี เพิ่มผลผลิตลำไย ด้วยผึ้ง ช่วงที่ลำไยกำลังจะออกดอก

blank

     อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึง สถานการณ์การผลิตลำไยในฤดู ปี 2563 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ เปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่า เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.72 จากเดิม 614,309 ไร่ เป็น 649,447 ไร่ จากการปลูกใหม่แทนลิ้นจี่ ส้ม นาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกในพื้นที่ว่าง เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.26 (จากเดิม 593,528 ไร่ เป็น 636,623 ไร่) เนื่องจากลำไยที่ปลูกเพิ่มในพื้นที่ว่างและปลูกแทนไม้ผลอื่นตั้งแต่ปี 2558 เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ สำหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.84 (จากเดิม 558 กก./ไร่ เป็น 691 กก./ไร่) และผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.75 (จากเดิม 331,335 ตัน เป็น 439,850 ตัน) อย่างไรก็ตามคาดการณ์`ในปีนี้ลำไยจะให้ผลผลิตช้าลง เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนร้อนสลับหนาว และไม่มีช่วงหนาวต่อเนื่องยาวนาน คาดการณ์ว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จะเป็นระยะดอกบานเต็มที่สามารถประมาณการผลผลิตได้ชัดเจนขึ้น

blank

     ด้านการตลาด พบว่า ปี 2560 – 2562 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลำไยสดมีแนวโน้มสูงขึ้น ปริมาณการส่งออกลำไยสดเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 8,800 ล้านบาท ราคาส่งออกลำไยสดเฉลี่ยตันละ 22,000 บาท โดยตลาดหลักยังคงเป็นจีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

blank blank blank blank blank blank blank

blank

Must Read

สสส. แนะนักสูบเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 

สสส. แนะนักสูบเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19  น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ฝากถึงคนที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะมีการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมและปอดอยู่แล้วจากพิษบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเอง ทำให้ความสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมและฆ่าเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดที่มากับลมหายใจลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้ง่ายกว่าคนปกติ จึงขอเชิญชวนให้เลิกสูบ เพื่อสุขภาพของตนเอง และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้าน รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มีงานวิจัยระบุว่าผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนปกติ...
error: Alert: Content is protected !!