เชียงใหม่ เตรียมมาตรการรับมือช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

635

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง พร้อมจัดเตรียมเงินทุนให้สมาชิกกู้ดอกเบี้ยถูกเพิ่มอาชีพให้กับสมาชิก ทดแทนการปลูกข้าวหรือการทำไม้ผล

     นายกฤษณ อำพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2563 ด้านการเกษตร ว่า สำนักงานเกษตรฯ ได้มีการประชุมบูรณาการเตรียมการภัยแล้ง มีการติดตามการจัดการปริมาณน้ำมาโดยตลอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจภัยแล้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งจะดำเนินการให้ครบทั้ง 25 อำเภอ โดยศูนย์ฯ จะมีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของน้ำ แจ้งเตือนภัยให้กับเกษตรกร รวมทั้งรับการร้องขอความช่วยเหลือจากเกษตรกร

     นอกจากนี้ ได้มีการประชุมวางแผนเตรียมการการรับมือในสถานการณ์ต่างๆ มีการทำแผ่นพับ คู่มือการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ในด้านพืช ขณะที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้มีการประชาสัมพันธ์เตือนให้เกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องไม้ผล ไม้ยืนต้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ ให้มีการสำรองน้ำ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้การปลูกพืชโดยวิธีใช้น้ำน้อย เช่น ถั่ว ผักต่างๆ และขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง ไม่ว่าจะเป็นในเขตชลประทาน หรือนอกเขตชลประทาน

     ทางด้าน ปศุสัตว์ ได้จัดเตรียมอาหารสำรอง (หญ้าแห้ง) ให้กับสัตว์ต่างๆ จำนวน 10 ตัน ซึ่งสามารถขอรับได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 4 ชุด ที่อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด รวมทั้งจัดเตรียมเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้ ในกรณีที่เกิดโรคระบาด และในด้านการประมง ในช่วงนี้ได้แจ้งเตือนเกษตรกรจัดเตรียมออกซิเจนไว้ กรณีที่เกิดสภาพน้ำแปรปรวน และให้จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดมาจำหน่าย เพื่อลดปริมาณการเลี้ยงในกระชัง และมีการตรวจคุณภาพน้ำทุกสัปดาห์

     นอกจากนี้ ทางสหกรณ์จังหวัดฯ ได้จัดเตรียมเงินทุนให้กับสมาชิก หากประสบภัยแล้งสามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยถูก เพื่อเพิ่มอาชีพให้กับสมาชิก ทดแทนการปลูกข้าวหรือการทำไม้ผล และมีการจัดเตรียมบ่อจิ๋ว ขุดทั้งหมด 200 บ่อ เพื่อกักเก็บน้ำบริเวณนอกเขตชลประทาน และจะมีการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงภาคเหนือ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ ณ ท่าอากาศยานกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่จะเกิดขึ้น

     ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกร รวมถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ตลอดจนติดตามข่าวจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

Facebook Comments