ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันมาฆบูชา 8 ก.พ. 63 นี้ ฝ่าฝืนโทษหนัก

3003

ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันมาฆบูชา 8 ก.พ. 63 นี้ ฝ่าฝืนโทษหนัก

     ในวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนา สํานักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3 ) ข้อ 2 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งในปีที่ผ่าน มากระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นหน่วยรับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ดูแลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 ดําเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการพบว่ายังคงมีการฝ่าฝืนกระทําผิดในหลาย พื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่าการเมาสุราเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

      พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความสําคัญ และ มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงสั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      “ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านอาหาร และสถานบริการ ให้งดการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง คือ หลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.) ของคืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”