Home ข่าวทั่วไทย ราชกิจจาฯประกาศ "หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ" เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

ราชกิจจาฯประกาศ “หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ” เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

-

ราชกิจจาฯประกาศ “หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ” เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ “หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ” เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี โดยเนื้อหาในประกาศระบุว่า ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กําหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 6 รายการ ไปแล้ว นั้น

     โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จําเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกําหนดสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกัน การกําหนดราคาซื้อ ราคาจําหน่าย หรือการกําหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม
(1) หน้ากากอนามัย
(2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสําหรับมือ
(4) เศษกระดาษ และกระดาษที่นํากลับมาใช้ได้อีก

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

     และหากพบเห็นผู้ค้าฉวยโอกาส ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา แจ้งสายด่วน 1569 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า ทั้งนี้ ผู้ค้าไม่ปิดป้ายราคามีโทษ ปรับ 10,000 บาท ขายแพงเกินควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Must Read

คืบหน้าซ่อมถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย ยังไม่สามารถเปิดใช้สัญจรได้ อยู่ระหว่างติดตั้งสะพานเบลีย์เพิ่มอีก 2 จุด คาดแล้วเสร็จวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. นี้

คืบหน้าซ่อมถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย ยังไม่สามารถเปิดใช้สัญจรได้ อยู่ระหว่างติดตั้งสะพานเบลีย์เพิ่มอีก 2 จุด คาดแล้วเสร็จวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. นี้ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง เผยความคืบหน้าการติดตั้งสะพานเบลีย์ ทล.118 เชียงใหม่-เชียงราย "เชื่อมถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย"...
error: Alert: Content is protected !!