เชียงใหม่จัดกิจกรรม “หิ้วเป๋าบะเอาถุงพลาสติก Say no to Plastic Bags”

431

เชียงใหม่จัดกิจกรรม “หิ้วเป๋าบะเอาถุงพลาสติก Say no to Plastic Bags”     

     สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขับเคลื่อน การลด ละ เลิกใช้พลาสติก รวมถึงถุงที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วย หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เร่งรัดให้ จัดการขยะพลาสติก โดยกําหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นจุดเริ่มต้น เปลี่ยนวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งในปัจจุบันวิถีชีวิตในสังคมไทยได้เปลี่ยนไป โดยมีการนําพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้น เนื่องจากพลาสติกมีราคาถูก น้ําหนักเบา ทําให้ไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่ง พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่น ต่ํา และสามารถทนแรงอัดได้สูงกว่าขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ มีความคงทนต่อสารเคมี รวมทั้งไม่ย่อย สลายโดยจุลินทรีย์ ส่งผลให้พลาสติกมีอายุยาวนานนับร้อยปี จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า มีขยะพลาสติก เกิดขึ้นหลายล้านตัน โดยเป็นขยะถุงพลาสติกประมาณ 80% ของปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงนิ้วที่ใช้ใส่ของ (T-Shirt bag) ถุงซองพลาสติก กล่องโฟม ขวดน้ําพลาสติกเป็นต้น

2912563 BE ๒๐๐๑๒๙ 0004

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อ สิ่งแวดล้อม ร่วมจัดทํากิจกรรม “ นิ้วเป่าบะเอาถุงพลาสติก Say no to plastic bags” เพื่อเป็นการ กระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยเชิญชวนชาวเชียงใหม่ องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และลดปัญหาขยะและ ผลกระทบที่ มีต่อระบบนิเวศและสัตวของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ภายในงานพบกับกิจกรรมการประกวด ออกแบบถุงผ้า “design your bag design your life” บู ธ นิทรรศการสร้างองค์ ควาผู้รู้ การใช้ผลิตภัณฑ์/ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้แนวคิด “Say no to plastic bags” จากองค์กรภาคี เครือข่ายภาครัฐและเอกชน การแสดงความสามารถจากเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กิจกรรม WORKSHOP DIY รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก และกิจกรรมแฟชั่นโชว์ Fashion bag design รวมถึง กิจกรรมแจกกระเป๋าผ้าเพื่อเป็นการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

2912563 BE ๒๐๐๑๒๙ 0006
2912563 BE ๒๐๐๑๒๙ 0007
2912563 BE ๒๐๐๑๒๙ 0010
2912563 BE ๒๐๐๑๒๙ 0013
2912563 BE ๒๐๐๑๒๙ 0016
2912563 BE ๒๐๐๑๒๙ 0018
2912563 BE ๒๐๐๑๒๙ 0022

Facebook Comments