เตือนระวัง! โรคมือ เท้า ปาก ระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก

1268

เตือนระวัง! โรคมือ เท้า ปาก ระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก

     จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ปี 2562 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 14,294 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 1-3 ปี ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม โดยพบผู้ป่วยในเดือนพฤษภาคมทั้งสิ้น 2,085 ราย

จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดในปี 2562 นี้ พบเหตุการณ์ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เป็นกลุ่มก้อน รวม 14 เหตุการณ์ เกิดในศูนย์เด็กเล็ก 7 เหตุการณ์ ที่พัก 3 เหตุการณ์ โรงเรียน 3 เหตุการณ์ และในโรงพยาบาล 1 เหตุการณ์

     การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจําสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรคนี้มักพบรายงานผู้ป่วยใน ช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่อาศัยอยู่รวมกัน เช่น ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน เป็นต้น

     อาการของโรคมือ เท้า ปาก ผู้ป่วยจะมีไข้ ผืนจุดแดงขึ้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า มีแผลในปาก ทําให้รับประทานอาหารได้น้อยลง สาเหตุจาก การสัมผัสโดยตรงกับน้ํามูก น้ําลาย ละอองจากการไอ จาม น้ําเหลืองจากแผลพุพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เอง แต่เชื้อไวรัสบางสายพันธุ์สามารถทําให้เกิดอาการรุนแรงได้ เช่น ปอดอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นต้น

     กรมควบคุมโรค ขอแนะนําให้ผู้ป่วย หยุดเรียน หยุดงาน พักผ่อนที่บ้าน และสังเกตว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ เช่น หายใจลําบาก ไม่สามารถ รับประทานอาหารและน้ำ ซึม อ่อนแรง หรืออาการรุนแรงอื่นๆ ควรไปพบแพทย์ ส่วนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ควรมีการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก อย่างต่อเนื่อง คัดกรองดูอาการของเด็กตอนเช้าก่อนเข้าเรียน สอนให้เด็กล้างมือก่อนและหลังทํากิจกรรม ทําความสะอาดอุปกรณ์ของใช้และของเล่น หลังจากการใช้งานทุกครั้ง งดใช้ผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ แก้วน้ํา หรือหลอดดูดน้ำร่วมกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Facebook Comments