ชลประทานเชียงใหม่ ขอความร่วมมืองดการปลูกข้าวนาปรัง และไม่เพิ่มจำนวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลำน้ำปิง ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563

997

ชลประทานเชียงใหม่ ขอความร่วมมืองดการปลูกข้าวนาปรัง และไม่เพิ่มจำนวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลำน้ำปิง ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563

     นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลำน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำแตง แม่น้ำฝาง และแม่น้ำแม่แจ่ม มีปริมาณน้ำที่ไหลตามธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยลงในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เพียง 147 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งจะต้องส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ช่วงฤดูแล้งปี 2563 เป็นปริมาณ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 25 รอบเวร โดยได้เริ่มส่งน้ำรอบเวรที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา

blank

     โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำให้กับภาคส่วนต่างๆ ตามลำดับ ได้แก่ เพื่อการอุปโภค-บริโภค การประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำ และเพื่อการเกษตร ตลอดจนคาดการณ์สถานการณ์แนวโน้มความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์ในลำน้ำปิง และการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนตามธรรมชาติและปริมาณน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลที่กักเก็บไว้ในปีนี้มีปริมาณน้อย จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง งดเพิ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลำน้ำปิง และในระบบชลประทาน รวมทั้งงดการปลูกข้าวนาปรัง และหันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน