สำนักงาน ป.ย.ป. ยืนยัน แอปพลิเคชั่น AirCMI มีความน่าเชื่อถือกว่าระบบอื่น หลังเริ่มเปิดใช้งานแล้วในจังหวัดเชียงใหม่

1937

คณะสนับสนุนข้อมูลการบริหารการจัดฝุ่นควัน PM 2.5 จากสำนักงาน ป.ย.ป. หารือการพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน หรือ แอปพลิเคชั่น AirCMI ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยืนยัน ระบบมีความน่าเชื่อถือ

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะสนับสนุนข้อมูลการบริหารการจัดฝุ่นควัน PM 2.5 จากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง หรือ ป.ย.ป. นำโดย นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมสำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน หรือ แอปพลิเคชั่น AirCMI หลังจากได้มีการเปิดตัวต่อนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ และใช้นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา

blank

     นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากได้มีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น AirCMI มีข้อกังวลจากผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไปว่า แอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับแอปพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพอากาศอื่นๆ ของต่างประเทศ ขอยืนยันว่า ระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน หรือ แอปพลิเคชั่น AirCMI ที่ผลิตขึ้นมามีความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรง เนื่องจากการรายงานสภาพอากาศได้มีการรับรองคุณภาพจากสถาบันการศึกษา ผ่านการตรวจวัดจากระบบเซ็นเซอร์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งมีอยู่เกือบ 400 ตัว ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่แอปพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพอื่นๆ แม้จะเป็นของต่างประเทศ ยังเป็นเพียงระบบตรวจวัดที่ใช้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ดังนั้น การทำงานของ AirCMI จึงมีความน่าเชื่อถือแน่นอน

blank

     อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแอปพลิเคชั่น AirCMI จะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ จึงได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการประชุมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้เพิ่มรายละเอียดของการแจ้งพิกัดที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้ระบบจะแจ้งพิกัดของจุดตรวจวัด เพียงว่าอยู่ในอำเภอหรือตำบลใดเท่านั้น ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้แจ้งรายละเอียดว่าจุดที่ผู้ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในสถานที่ใด เพื่อให้รู้ว่าอยู่ห่างจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดมากน้อยขนาดไหน และให้มีการรวบรวมแอปพลิเคชั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นระบบในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและการเผาในพื้นที่เกษตร มาผสมผสานไว้ในแอปพลิเคชั่น AirCMI ซึ่งในส่วนนี้ ป.ย.ป. จะทำการหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้มีการเพิ่มระบบภาษาให้มีความหลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

     นอกจากนี้ ยังต้องการให้มีการขยายพื้นที่การใช้งาน เนื่องจากการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลทึ่จะขยายพื้นที่การใช้งานของระบบให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด และต่อไปจะต้องครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

blank blank blank