“รถไฟฟ้าเชียงใหม่สายสีแดง” เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

5271

“รถไฟฟ้าเชียงใหม่สายสีแดง” เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มกราคม 2563

    โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดง ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

     ด้วยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จํากัด บริษัท อีจิส เรล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จํากัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการ ซึ่งจะต้องจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 58 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ.2548 รวมถึงศึกษาและจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2562 รวมทั้งรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับโครงการระบบ ขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

     รฟม. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยได้กําหนดให้มีการประชุมฯ ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บเพจ Facebook ของโครงการ หรือโทร 02-5227365 ต่อ 144

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ผ่านหน้าบ้านใครบ้างมาดูกัน! เผยแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 สาย โดยจะเริ่มก่อสร้างสายสีแดงก่อนเป็นสายแรก

Facebook Comments