ประกาศห้ามเข้าป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

2582

ประกาศห้ามเข้าป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563

      ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยเรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระบุว่า ด้วยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดห้วงวันงดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 – 30 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากมลพิษหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง

      อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หรือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในอุทยานแห่งชาติให้ดีขึ้นตามนโยบาย ของทางราชการอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศดังนี้

1. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในท้องที่ ตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบล บ้านปง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลสบเปิง ตําบลป่าแป๋ ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

2. กรณีมีเหตุจําเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จะต้อง ลงทะเบียน แจ้งชื่อ ที่อยู่เลข ที่บัตรประจําตัวประชาชน ให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทราบ ณ ที่ทําการ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หรือที่ทําการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในพื้นที่หรือจุดสกัด และ แจ้งให้กํานัน หรือผู้ใหญ่บ้านทราบด้วย และไม่นําวัตถุที่ทําให้เกิดไฟเข้าไปในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

3. ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ดังนี้

     3.1 ฐานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีคําสั่งมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยาน แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในท้องที่ ตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลบ้านปง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลสบเปิง ตําบลป่าแป๋ ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

     3.2 กรณีเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งที่ลงทะเบียนหรือลักลอบเข้าไป แล้วกระทําการ เผาป่า หรือทําให้เกิดไฟป่า จะมีความผิดตามกฎหมาย ฐาน เผาป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม หรือฐาน ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ มีโทษจําคุกสูงสุด 20 ปี หรือปรับสูงสุด 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) หรือทั้งจําทั้งปรับ

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 นายวุฒิชัย โสมวิภาต นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ทําหน้าที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย