‘เอไอเอส’ ร่วมสร้างเด็กไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ผ่านกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ยิ้มหวานวันเด็ก”

303

‘เอไอเอส’ ร่วมสร้างเด็กไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ผ่านกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ยิ้มหวานวันเด็ก”

      วันที่ 11 มกราคม 2563 : นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ในยุคเทคโนโลยี Digital ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงทุกกิจกรรมไปกับการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบการศึกษาที่เป็นพื้นฐานสำคัญ เอไอเอส ในฐานะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม Digital เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแกนกลาง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาความรู้แก่เยาวชน ที่จะเป็นกำลังหลักของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตของสังคมในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ในปีนี้ เอไอเอส จึงได้จัดกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ ยิ้มหวานวันเด็ก” ขึ้น เพื่อต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ

R1K8H9.jpg

     โดยโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” เป็นภารกิจที่ เอไอเอส ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมผ่านทางโรงเรียนเครือข่ายกว่า 450 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลก Digital แก่เยาวชน โดยเน้นใน 2 ด้าน คือ

     • การยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทัน Digital ด้วย DQ (Digital Quotient) ผ่านชุดการเรียนรู้ 360 องศา เพื่อพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัลให้เด็ก 8 ทักษะ ได้แก่ 1.Digital Identity (อัตลักษณ์ออนไลน์), 2.Digital Use (ยับยั้งชั่งใจ), 3. Digital Safety (เมื่อถูกรังแกออนไลน์), 4. Digital Security (ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย), 5. Digital Emotional Intelligence (ใจเขา-ใจเรา), 6. Digital Communication (รู้ถึงผลที่จะตามมา), 7. Digital Literacy (คิดเป็น), และ 8. Digital Rights (รู้สิทธิและความเป็นส่วนตัว) โดยชุดการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยฝึกนิสัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างสร้างสรรค์ รู้จักฉลาดใช้ในโลกออนไลน์ และเป็นพลเมืองดี คิดก่อนโพสต์ และมีทักษะในการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

R1Ngqe.jpg

     • การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคัดกรอง Online Content ที่ไม่เหมาะสม ด้วยระบบ “AIS Secure Net (Beta Phase)” และ “Google Family Link” ที่เกิดจากความร่วมมือกับ Google
​โดยในครั้งนี้ เอไอเอส ได้นำพนักงานจิตอาสา พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมจัดกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์” ณ โรงเรียนเวียงเทิง ต.เวียง จังหวัดเชียงราย ด้วยมุ่งหวังเสริมสร้างทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อลดช่องว่างและความเหลือมล้ำในการเรียนรู้สำหรับเยาวชนพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ เอไอเอส ยังได้ส่งมอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่หน่วยงานพันธมิตรทั่วภาคเหนือ อาทิ กองทัพภาคที่ 3 กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเครือข่ายต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เอไอเอส มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบความสุขและร่วมเสริมสร้างทักษะและความฉลาดทางดิจิทัลให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลเมืองดีในโลกออนไลน์ พร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนตลอดไป ” นายพรรรัตน์ กล่าวสรุป

R1Ncft.jpg
R1NKGP.jpg
R1NiHl.jpg
R1NxSk.jpg
R1NQgv.jpg
R1NUCE.jpg
R1NqIN.jpg
R1NEtV.jpg
R1NOoQ.jpg
R1NbJS.jpg
R1Nlfn.jpg
R1No5g.jpg

R1KDgS.jpg
R1KA2n.jpg
R1KPFg.jpg
R1K2tW.jpg
R1KCl2.jpg
R1KuG1.jpg
R1KnBy.jpg
R1KrqD.jpg

R1KV7J.jpg

R1NDVW.jpg
R1NPS2.jpg
R1Nsi1.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.ais.co.th/dq