เชียงใหม่ คุมเข้มกวดขันสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ในสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ

1029

เชียงใหม่ คุมเข้มกวดขันสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ในสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ

     ​วันที่ 10 มกราคม 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่จะเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สนามกีฬา สวนสาธารณะ วัด และพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน เป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และเข้มงวดกวดขันเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีใบอนุญาต ตามงานต่างๆ ตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมดำเนินการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การควบคุมการเข้าถึง ทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม การลดอันตรายจากการบริโภค การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ และการพัฒนากลไลการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง

S 8479000

​     ด้าน การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้มีการขอความร่วมมือในการติดแสดงเครื่องหมาย เขตปลอดบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ ที่กำหนดพื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและนอกอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งให้ติดแสดงโดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนในจำนวน ที่เหมาะสม และในยานพาหนะสาธารณะ ให้ติดภายในยานพาหนะในจำนวนที่เหมาะสม หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวันสูบบุหรี่โลก ปี 2563 ในวันที่ 31พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณห้วยตึงเฒ่า ภายในงานจะมีการจัดบูธกิจกรรมด้านยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด และกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน

S 8479002
S 8479003
S 8479004
S 8479005
S 8479006
S 8479007
S 8479009
S 8479010
S 8479011
S 8479013
S 8479014
S 8479015
S 8479016