Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

-

ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

     วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2563

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า “วิทยาลัยนานาชาติ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับนานาชาติทางด้านการเกษตร ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนก่อให้เกิดความเจริญของชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาคมโลก โดยผ่านการวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง รวมถึงการสนับสนุนและบริหารจัดการหลักสูตรนาชาติ การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในลักษณะของ One Stop Service Center โดยในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง”

     คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท และมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด นอกจากนั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขตามที่สาขาวิชากำหนด

     ผู้สมัครสามารถดำเนินการส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ 3 วิธี ได้แก่

   1.) อัพโหลดใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.grad.mju.ac.th/appy

   2.) ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

   3.) ส่งทางไปรษณีย์

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 5192 ในวันและเวลาทำการ

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!