สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ด้านการเกษตร ปี 2563

715

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ด้านการเกษตร ปี 2563 แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง

     ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิชัย ศรีโพงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถึงพื้นที่การเกษตรที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้ง ว่า มีทั้งด้านพืชและด้านปศุสัตว์ ซึ่งด้านพืชมีจำนวน 21 อำเภอ 162 ตำบล เกษตรกร 39,717 ราย รวมพื้นที่การเกษตร 221,844.36 ไร่ แยกเป็นข้าว 53,882 ไร่ พืชไร่ 15,024.50 ไร่ พืชผัก 30,433.63 ไร่ และไม้ผล 122,504.23 ไร่ ส่วนด้านปศุสัตว์ มีจำนวน 10 อำเภอ 38 ตำบล เกษตรกร 20,599 ราย รวมปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 923,381 ตัว/แปลงหญ้า 613 ไร่ แยกเป็นโค-กระบือ 76,008 ตัว แพะ-แกะ 595 ตัว สุกร 86,466 ตัว และสัตว์ปีก 760,312 ตัว

     สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ด้านการเกษตร ปี 2563 โดยแจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง และให้ประชาชนเตรียมการป้องกันพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพืชผลมูลค่าสูง และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมให้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังจากที่ทำการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้เมื่อเกิดภัยให้เร่งประเมินความเสียหาย และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และให้ประเมินผลกระทบด้านการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลส่งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

Rk9bgD.jpg

Rk9O7y.jpg

Rk9jC9.jpg
Rk9lFJ.jpg

เพิ่มเติมดูได้ที่เพจจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามเว็บไซต์ CM108 ประจำจะไม่พลาดข่าวสาร 

Facebook Comments