เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ “การพัฒนาเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจริยะ (Smart City)”

55

RhgZDN.jpg
RhgKwE.jpg
RhgcJV.jpg
RhgihQ.jpg