เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”

38

RhcElZ.jpg
Rhc5Tu.jpg
RhcOvI.jpg
RhcjBP.jpg