เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ “โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

106

RhccUa.jpg
RhcZBf.jpg
Rhcg8q.jpg
RhcR7z.jpg