Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ หยุดปีใหม่ก็ทำบัตรประชาชนได้! เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดให้บริการงานทะเบียนและทำบัตรประชาชน 28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63

หยุดปีใหม่ก็ทำบัตรประชาชนได้! เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดให้บริการงานทะเบียนและทำบัตรประชาชน 28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63

-

หยุดปีใหม่ก็ทำบัตรประชาชนได้! เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดให้บริการงานทะเบียนและทำบัตรประชาชน 28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63

     ด้วยสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ กรณี กรมการปกครอง ได้ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการดําเนินงานที่มีประโยชน์ในช่วงเวลาเทศกาลให้แก่ ประชาชน ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการให้บริการด้านงานทะเบียนบัตร ประจําตัวประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาและในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 นี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นพิเศษอีก 1 วัน ทําให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวม 5วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

     ดังนั้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียนและงานบัตรประจําตัวประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2563 สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ได้ดําเนินการเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนตามเวลาราชการในระหว่าง วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เป็นระยะเวลา 5 วัน ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และสํานักงานแขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และ แขวงศรีวิชัย

iFLhhl.jpg

Must Read

เปิดขั้นตอนง่ายๆ “โครงการคนละครึ่ง” ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 10 ล้านคน เริ่ม 16 ต.ค. 63...

เปิดขั้นตอนง่ายๆ "โครงการคนละครึ่ง" ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 10 ล้านคน เริ่ม 16 ต.ค. 63 นี้ สอนขั้นตอนง่ายๆ ก่อนรับ 3,000 บาท ในโครงการ “คนละครึ่ง” เริ่ม 16 ตุลาคมนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง โครงการที่รัฐบาลแจกเงิน...
error: Alert: Content is protected !!