หยุดปีใหม่ก็ทำบัตรประชาชนได้! เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดให้บริการงานทะเบียนและทำบัตรประชาชน 28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63

2672

หยุดปีใหม่ก็ทำบัตรประชาชนได้! เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดให้บริการงานทะเบียนและทำบัตรประชาชน 28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63

     ด้วยสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ กรณี กรมการปกครอง ได้ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการดําเนินงานที่มีประโยชน์ในช่วงเวลาเทศกาลให้แก่ ประชาชน ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการให้บริการด้านงานทะเบียนบัตร ประจําตัวประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาและในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 นี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นพิเศษอีก 1 วัน ทําให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวม 5วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

     ดังนั้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียนและงานบัตรประจําตัวประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2563 สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ได้ดําเนินการเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนตามเวลาราชการในระหว่าง วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เป็นระยะเวลา 5 วัน ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และสํานักงานแขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และ แขวงศรีวิชัย

iFLhhl.jpg

Facebook Comments