สำนักงานประกันสังคม เปิดยื่นขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้

สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่มีเหตุจำเป็น ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

      นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในทุกๆ ปี สำนักงานประกันสังคมจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่มีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงาน หรือผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลเพื่อความพึงพอใจในการขอรับบริการทางการแพทย์ โดยในปี 2563 ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็ปไซด์ www.sso.go.th หรือผ่าน Application : SSO Connect

     สำหรับผู้ประกันตนที่ไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิการรักษาพยาบาล ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วยทุกครั้ง กรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตน ต้องแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ได้ที่ www.sso.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112630 และที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

iyz6lN.jpg