Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) แล้ว 6 อำเภอ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทันที

เชียงใหม่ เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) แล้ว 6 อำเภอ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทันที

-

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) 6 อำเภอ

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 9/2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจาก 25 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 กรณีภัยหนาว รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช ปศุสัตว์ และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

     ทั้งนี้ จากที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7504 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กรณีภัยหนาว แจ้งว่า กรมบัญชีกลางอนุมัติให้จังหวัดที่ประสบภาวะอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ได้ และให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 240 บาท ตามความจำเป็น โดยขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด

     สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น และบางแห่งประสบสภาวะหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย จากผลสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีประชาชนที่มีความต้องการผ้าห่มกันหนาว 440,338 ชิ้น/ผืน ซึ่งจังหวัดมีหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวไปยังส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวแล้ว โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเตรียมประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า อมก๋อย พร้าว แม่แจ่ม และอำเภอเชียงดาว ซึ่งมีอุณภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาวเย็นเกิน 3 วัน หากผู้ที่ประสงค์จะบริจาคผ้าห่มกันหนาว สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

AIS x Techsauce Esports Summit งานเสวนาด้านอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตครบวงจร ระดับ Global ครั้งแรกของไทย 28 ต.ค.63...

AIS x Techsauce Esports Summit งานเสวนาด้านอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตครบวงจร ระดับ Global ครั้งแรกของไทย 28 ต.ค.63 นี้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอีสปอร์ต เป็นอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองมากยิ่งขึ้น เพราะหลายภาคส่วนมองเห็นถึงศักยภาพที่ไม่ได้เป็นเพียงการเล่นเกมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสใหม่ๆ ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นกีฬาแห่งยุคดิจิทัลที่ไร้ข้อจำกัดทางด้านการแข่งขัน, การเกิดขึ้นของอาชีพใหม่ๆ ที่สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริง, การสร้างความหลากหลายด้าน Content ที่เกิดจากความสนใจในเกม และอีสปอร์ต ฯลฯ...
error: Alert: Content is protected !!