blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) แล้ว 6 อำเภอ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทันที

เชียงใหม่ เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) แล้ว 6 อำเภอ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทันที

-

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) 6 อำเภอ

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 9/2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจาก 25 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 กรณีภัยหนาว รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช ปศุสัตว์ และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

blank

     ทั้งนี้ จากที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7504 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กรณีภัยหนาว แจ้งว่า กรมบัญชีกลางอนุมัติให้จังหวัดที่ประสบภาวะอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ได้ และให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 240 บาท ตามความจำเป็น โดยขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด

blank

     สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น และบางแห่งประสบสภาวะหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย จากผลสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีประชาชนที่มีความต้องการผ้าห่มกันหนาว 440,338 ชิ้น/ผืน ซึ่งจังหวัดมีหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวไปยังส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวแล้ว โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเตรียมประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า อมก๋อย พร้าว แม่แจ่ม และอำเภอเชียงดาว ซึ่งมีอุณภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาวเย็นเกิน 3 วัน หากผู้ที่ประสงค์จะบริจาคผ้าห่มกันหนาว สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank

Must Read

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS...

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS หลอกลวง ระวังตกเป็นเหยื่อ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลัง ครม.มีมติเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่ กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเราชนะ จะได้นำเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยะจะให้ ครม.พิจารณา...
error: Alert: Content is protected !!