สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขานรับนโยบายรัฐบาล ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 36 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

2485

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เตรียมควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 36 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

     นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 หรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวว่า จากที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทุกเขต แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ว่า ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต พิจารณาดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตําบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคให้ สพฐ. ทราบโดยด่วนต่อไป

     ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องควบรวมทั้งหมด 36 แห่ง จากโรงเรียนที่อยู่ในความดูแล 87 แห่งโดยมีหลักการชัดเจนว่าต้องไม่กระทบต่อสิทธิของเด็ก ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชาชน และชุมชน ซึ่งในปี 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ดูแลแล้ว 6 โรงเรียน และได้ยกเลิกสถานศึกษา 3 โรงเรียนในปี 2559 และอีก 1 โรงเรียน ในปี 2562 ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ จะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ก็เพื่อประโยชน์ของเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments