ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 2562 ผู้ที่จะเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ไม่มีบัตรอนุญาต ต้องแลกบัตรที่ประตู

ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2562 ผู้ที่จะเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ไม่มีบัตรอนุญาต ต้องแลกบัตรที่ประตูทุกครั้ง

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเข้า-ออก มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของมาตรการตรวจบัตรผ่านเข้า – ออก 24 ชั่วโมง

1. เพื่อลดจำนวนยานพาหนะที่ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย เป็นทางผ่านเข้า-ออก ซึ่งมีมากกว่า 5,000 คัน/วัน
2. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน
3. สามารถติดต่อกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีทำผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น จอดรถกีดขวางทางจราจร หรือจอดรถในที่ห้ามจอด เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://scmc.cmu.ac.th/