ครม. มีมติผ่านร่างกฎกระทรวงฯ ช่วย “แม่วัยรุ่น” หาผู้ปกครองเลี้ยงลูกชั่วคราว จัดหาทีพัก ฝึกอาชีพให้

ครม. มีมติผ่านร่างกฎกระทรวงฯ ช่วย “แม่วัยรุ่น” หาผู้ปกครองเลี้ยงลูกชั่วคราว จัดหาทีพัก ฝึกอาชีพให้

     น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ครม.มีมติผ่านร่างกฎกระทรวงเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับแม่วัยรุ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีดังนี้

1. ให้ร่างกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. กำหนดบทนิยามคำว่า “สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ”

3. ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ โดยจัดให้มีการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

4. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานรัฐและหน่วยงานของเอกชน โดยจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ รวมถึงบริการและสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่ประสานงานและเฝ้าระวัง

5. กำหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดให้มีการฝึกอาชีพ หรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้แก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัด

6. กำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาผู้ที่ประสงค์จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นเป็นการชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ครอบครัวทดแทนในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้

7. กำหนดให้มีบริการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่วัยรุ่นและครอบครัว และให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาที่พักที่เหมาะสมและปลอดภัย พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้วัยรุ่นที่ต้องการหรือแม่วัยรุ่นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและบริการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการฝึกอาชีพหรือทำงานอื่นใดตามความสนใจหรือความถนัด