เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman”

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” ติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการดำเนินงาน

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” ติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

     นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีความชัดเจนในการดำเนินงาน และรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยที่ประชุมมีการทบทวนการดำเนินงานด้านการนำสายไฟฟ้าลงดิน การปรับปรุงผิวทางเดิน การติดตั้งระบบและสายสื่อสารลงดิน การย้ายท่อประปา การติดตั้งกล้อง CCTV และการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจุดจอดรถ เพื่อสรุปผลและหาข้อตกลงร่วมกันว่าจะดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่