เปิดเงื่อนไข “บ้านดีมีดาวน์” รัฐช่วยดาวน์บ้าน 50,000 บาท จำนวน 100,000 หลัง เปิดลงทะเบียน 11 ธ.ค. นี้

เปิดเงื่อนไข “บ้านดีมีดาวน์” รัฐช่วยดาวน์บ้าน 50,000 บาท จำนวน 100,000 หลัง เปิดลงทะเบียน 11 ธ.ค. นี้

      รัฐบาลไฟเขียว มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อเป็นการลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาท ต่อราย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีดังนี้

1.ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับกรมการปกครอง กรมสรรพากร NCB และ ITMX

2.ผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับ SMS แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก
-มีตัวตนตามฐานข้อมูล
-อยู่ในระบบฐานภาษี และมีรายได้ปีละไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

3.สถาบันการเงิน พิจารณาคำขอกู้
-อนุมัติเงินกู้และดำเนินการจดจำนองให้แล้วเสร็จ โดยสถาบันการเงินต้องรับผิดชอบ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับสิทธิ์มีการขอกู้ที่ผิดวัตถุประสงค์มาตรการ และเป็นผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองก่อน 27 พ.ย. 62

4.ระบบตรวจสอบข้อมูล จากสถาบันการเงินของผู้ร่วมมาตรการกับ NCB ITMX
-เช็ค วัตถุประสงค์การกู้กับสถาบันการเงิน
-เช็ค วันจดจำนองกับ NCB
-เช็ค ความถูกต้องของเลขที่ PROMPT PAY (ID Card เท่านั้น) กับ ITMX

5.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชี พร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก

6.ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอน