Home ข่าวทั่วไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยชะลอตัวและขยายตัวต่ำ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยชะลอตัวและขยายตัวต่ำ

-

ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยชะลอตัวและขยายตัวต่ำ

     จากรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาลการเงิน ครั้งที่ 7/2562 เมือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและเสถียรภาพระบบการเงิน เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพมากขึ้นจากการส่งออก สินค้าที่หดตัวและส่งผลกระทบไปสู่ตลาดแรงงานชัดเจนขึ้น โดยการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่ ประเมินไว้และจะฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดไว้ ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลงจาก การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงผลกระทบทางอ้อมจากการส่งออกสินค้าจากจีนมาในภูมิภาคมาก ขึ้น การส่งออกภาคบริการมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง โดยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวลดลงตามการชะลอตัว ของเศรษฐกิจโลก การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือนและการจ้างงานที่ปรับ ลดลงเร็วโดยเฉพาะในภาคการผลิตเพื่อการส่งออก รวมถึงแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง แม้ว่า จะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ มองไปข้างหน้า การบริโภคภาคเอกชนมี ความเสี่ยงจากการจ้างงานของครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่ปรับลดลงในหลายภาคเศรษฐกิจ (broad-based) และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่คาดว่าจะลดลงจากปริมาณน้ําในเขื่อนที่อยู่ในระดับต่ํา การลงทุน ภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่ํากว่าที่ประเมินไว้ตามการส่งออกสินค้าและอุปสงค์ในประเทศ

     อย่างไรก็ดี โครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นและการย้ายฐานการผลิตมาไทยจะช่วย สนับสนุนการลงทุนในระยะต่อไป การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ํากว่าที่ประเมินไว้ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก รัฐวิสาหกิจเลื่อนการลงทุนและปรับลดกรอบงบลงทุนลงในปี 2563

     คณะกรรมการฯ ประเมินว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังมีความเสี่ยงที่อาจจะชะลอตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจสินค้าส่งออกที่สําคัญของไทย อาทิ (1) ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการ ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรม เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติแทนแรงงานคน (automation) แนวโน้มการขยายตัวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (electric vehicle: EV) ที่ใช้ชิ้นส่วนน้อยลง ทําให้ความต้องการจ้างแรงงานลดลง และ (2) ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกอาจฟื้นตัว ช้ากว่าที่คาด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจได้รับประโยชน์จากวัฏจักรขาขึ้นน้อยลงเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สําหรับอุปสงค์ในประเทศ คณะกรรมการฯ กังวลต่อแนวโน้มการจ้างงานที่ปรับ ลดลงเร็วทั้งในหลายภาคเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามทิศทาง เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบจากภัยแล้งในปีหน้า จึงเห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดแรงงานและ ความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2562 และปี 2563 มีแนวโน้มต่ำกว่าประมาณการเดิมและต่ํากว่าขอบล่าง ของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจากราคาพลังงานลดลงกว่าที่ประเมินไว้ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

     รวมทั้งกําลังการผลิตน้ำมันดิบของประเทศซาอุดิอาระเบียที่สามารถกลับเข้าสู่ระดับปกติได้เร็วกว่าคาดภายหลัง เหตุการณ์โรงงานแปรรูปน้ํามันถูกโจมตี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มชะลอลงกว่าที่คาดตามอัตราเงินเฟ้อ พื้นฐานกลุ่มอาหาร (food-in-Core) โดยการส่งผ่านของราคาอาหารสดไปยังราคาอาหารสําเร็จรูปอยู่ในระดับต่ํา ส่วนหนึ่งสะท้อนแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ลดลง อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นบ้างจากช่วง ก่อนหน้า ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะสั้นทรงตัว

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

gyblV2.jpg

Must Read

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ “เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน” เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 –...

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ "เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน" เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 – 7 มี.ค. 64 นี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ แจ้งเตือน...
error: Alert: Content is protected !!