บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด จัดงานกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน อาคาร คาเฟ่แห่งใหม่

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด จัดงานกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน อาคาร คาเฟ่แห่งใหม่ ซึ่งภายในงานมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

     เป็นบริษัทผู้ผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่งพร้อมดื่ม ไอศกรีม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีกำลังการผลิตสูงสุด 191 ตันต่อวัน รับน้ำนมดิบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเครือข่ายกว่า 250 ครัวเรือน

27 ปีที่เชียงใหม่เฟรชมิลค์อยู่เคียงข้างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ
เชียงใหม่เฟรชมิลค์เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2535 ตลอด 27 ปี ที่เชียงใหม่เฟรชมิลค์อยู่ในธุรกิจ เราได้ทำงานเพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนมในเขตภาคเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังร่วมพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ผลิตเราให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค

นมคุณภาพที่พวกเราภูมิใจ “นมคุณภาพสูงล้านา”
โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับนำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่เฟรชมิลค์เป็นองค์กรแรกที่ได้รับการรับรองในโครงการนมคุณภาพสูงล้านนาตลอดทั้งกระบวนการ คือ ฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา ศูนยรวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา และ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา และยังส่งเสริมให้เกษตรกรเครือข่ายให้ได้รับการรับรองจากโครงการ และรับซื้อน้ำนมดิบคุณภาพสูงจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าราคาน้ำนมปกติ

ก้าวต่อไปพร้อมๆกัน “Better Together”
เชียงใหม่เฟรชมิลค์ยืดมั่นในแนวทางการเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และพนักงานของเชียงใหม่เฟรชมิลคในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพการผลิตตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีรสชาติดี และมีคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ และมีสุขภาพดี จากการบริโภคนม

นวัตกรรมอาหารเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค
เชียงใหม่เฟรชมิลค์จะมุ่งมั่นในงานวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค