เริ่มบังคับใช้แล้ว! ห้ามทวงหนี้เกินวันละ 1 ครั้ง หากเกินมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท

เริ่มบังคับใช้แล้ว! ห้ามทวงหนี้เกินวันละ 1 ครั้ง หากเกินมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ โดยประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้เรื่อง จํานวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ เรื่อง จํานวนครั้ง ในการติดต่อทวงถามหนี้”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบ การทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

สรุปหลักการทวงหนี้แบบใหม่ตามประกาศคือ

1.ทวงหนี้ได้วันละ 1 ครั้ง คือ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. หากทวงเกินวันละ 1 ครั้ง มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท

2.กรณีลูกหนี้เปิดอ่านข้อความที่ทวงหนี้ ให้นับเป็นการทวงหนี้ แต่ถ้าไม่ได้เปิดอ่านถือว่าไม่เป็นการทวงหนี้ เช่นเดียวกับการโทรศัพท์ทวงเช่นกัน หากโทรแล้วรับถือเป็นการทวงหนี้ แต่โทรแล้วไม่รับถือว่าไม่เป็นการทวงหนี้

3.ในส่วนกรณีของการที่เพื่อนยืมเงินเพื่อน จะไม่อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายนี้

4.ห้ามพูดจาดูหมิ่น ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง และประจานลูกหนี้

โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ดูประกาศราชกิจจานุเบกษา

ข่าว CM108.COM