ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ‘ธนาธร’ มีความผิดครอบครองหุ้นสื่อ ให้พ้นสภาพการเป็น ส.ส. ทันที

2016

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ‘ธนาธร’ มีความผิดครอบครองหุ้นสื่อ ให้พ้นสภาพการเป็น ส.ส. ทันที

     วันนี้(20 พฤศจิกายน 2562) ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคําร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

     ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ว่า ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่ พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อผู้ร้อง อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ผู้ถูกร้องใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และให้ถือว่าวันที่ตําแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) คือ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคําวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

gGjHgb.jpg

Facebook Comments