ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจผลงานรัฐบาลยุคลุงตู่ ทำคนไทยมีความสุข นอนหลับสบาย

     สํานักวิจัย ซูเปอร์โพล นําเสนอผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง ดัชนีผลงานรัฐบาลยุคลุงตู่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นําเสนอผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง ดัชนีผลงานรัฐบาลยุคลุงตู กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ว ประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1,197 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีหลักเกณฑ์คํานวนค่าดัชนีดังนี้ นําสัดส่วนของผู้ตอบในทางบวกหักออกจากสัดส่วน ของผู้ตอบในทางลบและบวกด้วย 100 ถ้าค่าคะแนนได้เกิน 100 ถือว่าเชื่อมั่น ถ้าต่ำกว่า 100 ถือว่าไม่ เชื่อมั่น ผลการศึกษาพบว่า

     ดัชนีผลงานรัฐบาลยุคลุงตู ที่ได้คะแนนความเชื่อมั่นสูงที่สุดคือ ด้านความมั่นคง ความสงบของ บ้านเมือง ได้ 175.47 คะแนน รองลงมาคือ ด้านความแข็งแกร่งของค่าเงิน ได้ 160.95 คะแนน อันดับสาม ด้านการให้บริการของธนาคารรัฐ ได้ 154,84 คะแนน อันดับสี ได้แก่ ด้านสุขภาพของประชาชน ได้ 150.92 คะแนน อันดับห้าได้แก่ ด้านการศึกษา ได้ 143.18 คะแนน อันดับหก ได้แก่ ด้านพลังงาน ได้ 141.40 คะแนน อันดับเจ็ด ได้แก่ การมีงานทําของ ประชาชน ได้ 114.50 คะแนน อันดับแปด ได้แก่ ด้าน การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 103.96 คะแนน แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ด้านเงินในกระเป๋าของประชาชน ได้ 95.81 คะแนน เป็นตัวเดียวที่ประชาชนยังไม่ เชื่อมั่นในการสํารวจพบครั้งนี้

     อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ความสุขจากการนอน ของประชาชนพบว่า ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 66.6 มีความสุข แต่ร้อยละ 26.1 ตอบ กลาง ๆ และร้อยละ 7.3 ที่ตอบว่า ไม่มีความสุข ส่วนสาเหตุ ของคนที่ตอบว่ามีความสุขจากการนอนระบุว่า ทําใจได้ถึงเวลานอนคือนอน ได้พัก ไม่คิดมาก ทุกอย่างดี ยึด หลักศาสนา ปฏิบัติธรรม ได้ที่นอนดี และสุขภาพดี เป็นต้น ในขณะที่กลุ่มคนที่ตอบ กลาง ๆ ระบุว่า มีปัญหา เศรษฐกิจ มีปัญหาสุขภาพ เครียด วุ่นวาย นึกถึงเงินในกระเป๋า เป็นธรรมดา เป็นต้น และกลุ่มคนที่ตอบว่า ไม่มีความสุข ระบุว่า สุขภาพแย่ นึกถึงเงินในกระเป๋า ตกงาน ทํามาหากินขัดสน เครียดจัด เศรษฐกิจแย่ เป็นต้น