Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมพัฒนาโครงการเมดิโคโพลิส เมืองนวัตกรรมสุขภาพ

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมพัฒนาโครงการเมดิโคโพลิส เมืองนวัตกรรมสุขภาพ

-

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมพัฒนาโครงการเมดิโคโพลิส เมืองนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น

     วันนี้ (13 พ.ย.62) ที่ห้องศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอและหารือเกี่ยวกับโครงการเมดิโคโพลิส เมืองนวัตกรรมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่

g2HMJN.jpg

     ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เริ่มแนวคิดในการพัฒนาโครงการเวชนคร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดเป็นเมืองสุขภาพและการแพทย์ครบวงจร ผ่านเครือข่ายในจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการเมดิโคโพลิส เมืองนวัตกรรมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแผนการดำเนินโครงการแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย โดยจะได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเมดิโคโพลิส ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และ ศลช. ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

g2HmIk.jpg
g2HJSt.jpg
g2HIoE.jpgg2VdfV.jpg
g2V05Q.jpg
g2V7VS.jpg
g2VYSn.jpg
g2Vzig.jpg
g2V4uW.jpg
g2VNI2.jpg

Must Read

 🎶 Chiang Mai Blooms ร่วมกับ HIP Magazine & Event และ I...

 🎶 Chiang Mai Blooms ร่วมกับ HIP Magazine & Event และ I Love Flower Farm จัดเทศกาลดนตรี POP/JAZZ ในสวนดอกไม้ โดยใช้ชื่อว่า “BLOOM BEAT”🌹🎵 BLOOMS BEAT เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานดนตรีของเทศกาล CHIANGMAI BLOOMS...
error: Alert: Content is protected !!