ปิดแยกต้นเกว๋น 11 เดือน ก่อสร้างทางลอดต่างระดับ ตั้งแต่ 20 พ.ย. 62 – 26 ต.ค. 63

32420

ปิดแยกต้นเกว๋น 11 เดือน ก่อสร้างทางลอดต่างระดับ ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2562 – 26 ตุลาคม 2563

     ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ปิดการจราจรบริเวณแยกต้นเกวีนเป็นการชั่วคราวด้วย กรมทางหลวงชนบท ได้รับงบประมาณเพื่อการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อําเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง โดยมี บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จํากัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 101/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เริ่มสัญญาวันที่ 27 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และกรมทางหลวงชนบท ได้อนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล จํานวน 14 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นั้น

      เพื่อความสะดวกในการจราจรและความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไป อาศัยอํานาจตาม ความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 28 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ผู้อํานวยการทางหลวงชนบทจึงออกประกาศผู้อํานวยการทางหลวงชนบท ปิดการจราจรบริเวณแยกต้นเกวีน บนทางหลวงหมายเลข 121 เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 1269 และทางหลวงชนบท ซม.3035 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 ตุลาคม 2563 โดยจะทำการยกเลิกระบบสัญญาณไฟจราจรและปรับเป็นรถบบวงเวียนขนาดใหญ่ ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

     สำหรับโครงการงานก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมือง สันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการ” เป็นการก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน(ทางลอดด้านทิศตะวันตกและทางลอดด้านทิศตะวันออก) มีคลอง ส่งน้ำสายใหญ่แม่แตงของกรมชลประทานตั้งอยู่ระหว่างทางลอด มีขนาด 2 ช่องจราจร และก่อสร้างทางแยกส่วนต่อเชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข ทช. 3035, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล. 121 และ ทล. 1269 พร้อมทางเท้า โดยกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง 900 วัน โดยมีรายละเอียด

  • ก่อสร้างระยะทางประมาณ 708.077 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนส่วนต่อเชื่อม ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางและทางเท้า

  • ก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน ขนาดด้านละ 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร

  • ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 1 แห่ง ความกว้าง 70.00 เมตร ความยาว 16.00 เมตร

  • ก่อสร้างระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบอุปกรณ์ควบคุมทางลอด ระบบระบายน้ำ และระบบอำนวยความปลอดภัย

เงินค่างานตามสัญญา 720,300,000.00 บาท
– งบปี 2561 = 146,936,600.00 บาท
– งบปี 2562 = 293,873,200.00 บาท
– งบปี 2563 = 279,490,200.00 บาท

gs0z9S.jpg
gs0SmQ.jpg
gs04bn.jpg
gs0Npg.jpg
gs0fNW.jpg
gs0hQ2.jpg

gPyPru.jpg

Facebook Comments