Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

-

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

     บ่ายวันนี้ (4 พ.ย.62) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมหารือวางแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะ เศษวัสดุทางการเกษตร และการเผาป่า ทำให้คุณภาพอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

gRb4oy.jpg

     ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ซึ่งเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้น มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเชิงพื้นที่ 3 มาตรการ คือ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เป็นการพัฒนาระบบเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

     สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ 5 ด้าน คือ ด้านชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านป่าไม้ และด้านเกษตร และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง และใช้ระบบสั่งการแบบ Single Command เพื่อบริหารจัดการการป้องกันปัญหาฝุ่นควันในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับ 25 อำเภอ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gRbNJD.jpg

Must Read

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 26 ต.ค. 63 จัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่...

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 26 ต.ค. 63 จัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่ เตรียมความพร้อมรับลมหนาว ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แจ้งปิดให้บริการ เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมารับลมหนาวในช่วงปลายปีนี้...
error: Alert: Content is protected !!