จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

     บ่ายวันนี้ (4 พ.ย.62) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมหารือวางแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะ เศษวัสดุทางการเกษตร และการเผาป่า ทำให้คุณภาพอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

gRb4oy.jpg

     ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ซึ่งเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้น มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเชิงพื้นที่ 3 มาตรการ คือ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เป็นการพัฒนาระบบเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

     สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ 5 ด้าน คือ ด้านชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านป่าไม้ และด้านเกษตร และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง และใช้ระบบสั่งการแบบ Single Command เพื่อบริหารจัดการการป้องกันปัญหาฝุ่นควันในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับ 25 อำเภอ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gRbNJD.jpg