ประกาศปิดป่าเชียงดาว บริเวณบ้านนาเลาใหม่หมู่ 10 หลังพบผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ ทำผิดเงื่อนไข

ประกาศปิดป่าเชียงดาว บริเวณบ้านนาเลาใหม่หมู่ 10 หลังพบผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ ทำผิดเงื่อนไข บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 

     ผู้สื่อข่าวรายงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้แจ้งประกาศ เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว บริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เนื่องจากผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ ทำผิดเงื่อนไข กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จึงขอห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ ไปจนกว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จ

ภาพจากคุณ Da Peeda

     โดยข้อความในประกาศระบุว่า ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว บริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

     ด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ ที่ดินบ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผิดเงื่อนไขการแจ้งครอบครองที่ดินในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ได้ตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องยังคงพบผู้ประกอบการบ้านพักนักท่องเที่ยวบางรายที่กระทํา ผิดเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรี และกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งได้ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเชียงดาวเรียบร้อยแล้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจึงขอห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไป ท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จนกว่าการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มิให้เกิดผล กระทบต่อสภา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเที่ยว ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความจําเป็นจะต้อง เข้าไปในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเป็นกรณีราย ๆ ไปตามนัยมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยเคร่งครัด

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562  นายประกาศิต ระวิวรรณ นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว