Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ สำนักงานทางหลวงที่ 1 ชี้แจงโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุง แยกสะเมิงจนถึงแยกหลุยส์

สำนักงานทางหลวงที่ 1 ชี้แจงโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุง แยกสะเมิงจนถึงแยกหลุยส์

-

สำนักงานทางหลวงที่ 1 ประชุมชี้แจงขอบเขตการดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006 เพื่อการมีส่วนร่วมในการศึกษาหาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนา

    วันนี้ (20 มิ.ย.62) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภกรณ์ วชิราภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เป็นประธานเปิดประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกสะเมิงจนถึงแยกหลุยส์) โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่โครงการ และประชาชนเข้าร่วม

     เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 121 มีสภาพการจราจรหนาแน่น และมีจุดตัดกับทางหลวงสายอื่นๆ หลายจุด ทำให้เกิดการจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาว ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อรองรับการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งการพัฒนาและออกแบบโครงการฯ ดังกล่าว จะเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสินค้า รวมถึงสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศในอนาคต พร้อมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สนับสนุนการพัฒนาและขยายตัวของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

      อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดหมายเลข 108 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006 และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยทำการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปของโครงการ กำหนดทางเลือกหรือรูปแบบ การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 โดยโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สารภี และอำเภอสันกำแพง และ 9 ตำบลได้แก่ ตำบลป่าแดด หนองคาย สันผักหวาน ท่าวังตาล ดอกแก้ว หนองผึ้ง ไชยสถาน ป่าบง สันกลาง และตำบลต้นเปา

     โดยการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ครั้งนี้ เป็นการชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาทางเลือกรูปแบบที่เหมาะสม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านจราจรและขนส่ง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการฯอย่างทั่วถึง ทั้งนี้จะได้มีการจัดประชุมย่อยพร้อมรับฟังความคิดเห็นของโครงการในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและหาข้อสรุปในการดำเนินงานวางแผน ออกแบบ และปรับปรุงในครั้งต่อไป

ข่าว-ภาพ : ศราวุธ เจิมจันทร์ / คมศักดิ์ หล่อเถิน / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

‘ลำพูน’ คว้าแชมป์จังหวัดสะอาดระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นแชมป์จังหวัดสะอาด 3 ปีซ้อน

มท. ประกาศผลการคัดเลือก “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 "ลำพูน" คว้าแชมป์จังหวัดสะอาด 3 ปีซ้อน วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและกำหนดให้การบริหารจัดการขยะเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย...
error: Alert: Content is protected !!