สคบ.เตือน! ร้านอาหารระวังรถเร่หลอกขายข้าวสารไม่มีคุณภาพ

     กรณีปรากฏข่าวว่ามีร้านค้าขายอาหารตามสั่งในต่างจังหวัด ได้ซื้อข้าวสารจากรถเร่ ที่มีราคา ถูกกว่าราคาท้องตลาด เมื่อนําข้าวสารไปหุงปรากฏว่า ข้าวสารไม่มีคุณภาพ เนื่องจากมีการผสมข้าวที่ไม่มี คุณภาพหรือต่างชนิดกัน ซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค

     จากกรณีดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอแจ้งว่าคณะกรรมการ ว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศกําหนดให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งจะต้องระบุ ชื่อประเภท หรือชนิดของข้าวสารบรรจุถุง วิธีการใช้ หรือวิธีการหุงต้ม ในกรณีที่มีการผสมหรือเจือปนข้าวสารอื่นๆ นอกจากที่ระบุชื่อประเภทหรือชนิดของข้าวสารนั้นในฉลาก ให้ระบุจํานวนและชนิดของข้าวสารอื่น ที่เป็นส่วนผสมหรือเจือปนนั้นไว้ในฉลากด้วย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) เรื่องให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ส่วนคุณภาพหรือมาตรฐานของ ประเภทหรือชนิดของข้าวสารบรรจุถุง ให้ถือตามมาตรฐานสินค้าข้าวตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจําหน่ายภายในประเทศตามประกาศกรมการค้าภายใน

     ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้บริโภคที่อาจได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ จึงขอแนะนําให้ ผู้บริโภคทุกท่านที่ประสงค์จะซื้อสินค้าหรือบริการต้องอ่านข้อมูลในฉลากสินค้าก่อนการตัดสินใจในการซื้อ สินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ ทุกครั้ง และหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ไม่มีฉลากสินค้าหรือมีฉลากสินค้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง

     สําหรับผู้ประกอบการรายใดที่ขายสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลาก หรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)