เทศบาลนครเชียงใหม่ ขยายเวลาแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปี 2563

4078

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขยายเวลาแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปี 2563

     เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดิมมาแสดงตน ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของการดำรงชีวิตอยู่ และพักอาศัยในเขตเทศบาลเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บริเวณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อาคาร 5 และทุกแขวง (แขวงนครพิงค์ แขวงเม็งราย แขวงศรีวิชัย แขวงกาวิละ) ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 053259175

     สำหรับการแสดงตนในครั้งนี้ หากผู้สูงอายุและคนพิการ ท่านใดที่ไม่มาแสดงตนตามกำหนดระยะเวลา เทศบาลนครเชียงใหม่ จะชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2563 จนกว่าจะมีการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Facebook Comments