ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ภาพถ่าย-สำเนา แทนใบขับขี่จริงได้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ภาพถ่าย-สำเนา แทนใบขับขี่จริงได้

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสําเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2562

     โดยที่ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาให้สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถ ผ่านแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แทนการพกพาใบอนุญาตขับรถแบบเดิม ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 กําหนดให้ผู้ขับขี่ที่แสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสําเนา ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดให้ถือว่ามีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการแสดงใบอนุญาตขับรถ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้ “ใบอนุญาตขับรถ” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี

ข้อ 2 การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสําเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับรถ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มี QR Code ซึ่งมีวิธีการแสดง ดังต่อไปนี้

(1) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่ง ทางบก ซึ่งทําให้ปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง

(2) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงจากภาพที่ได้จากการสังเก็บภาพ (Capture) จากแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก

(3) การแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาพใบอนุญาตขับรถที่ได้จาก การถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถ

(4) การแสดงใบอนุญาตขับรถที่ทําสําเนาเอกสารจากใบอนุญาตขับรถ โดยจะเป็นภาพขาวดํา หรือสี ก็ได้

การแสดงใบอนุญาตขับรถตาม (2) (3 และ (4) ต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบใบอนุญาตขับรถ และต้องปรากฏเครื่องหมาย QR Code ที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562