Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งบริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชนช่วงหน้าแล้ง

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งบริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชนช่วงหน้าแล้ง

-

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งบริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชนช่วงหน้าแล้ง

     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง และติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอแม่แตง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แตง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม

     ในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝน พร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในช่วงหน้าแล้งปี 2563 จะมีระยะเวลายาวนานกว่าปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งอาจนานไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้ทั่วทั้งจังหวัด ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงน้ำที่ใช้ในการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่างๆ คาดว่าจะต้องจัดสรรน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ปี 2563 กว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร

     สำหรับอำเภอแม่แตง เป็นเขตพื้นที่แหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีแม่น้ำไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำแตง และแม่น้ำงัด ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำจากแม่น้ำแตงเก็บเข้าสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเข้าสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานได้ภายในปี 2565 ทั้งนี้ จึงได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงเกิดภาวะภัยแล้ง โดยให้แต่ละพื้นที่เก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุดในช่วงสิ้นฤดูฝนนี้ เพื่อให้มีน้ำกักเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งให้มากที่สุด รวมทั้งควบคุมการปิด-เปิด ประตูระบายน้ำ และจัดรอบการส่งน้ำไปแต่ละพื้นที่ตามแผนการจัดสรรน้ำที่ชลประทานได้วางแผนไว้

     โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำมาบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่มีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้จนพ้นช่วงหน้าแล้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่าขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จ.ตาก ได้แล้ว โดยภาพรวมการดำเนินงานเชิงรุกจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10,607 ตัวอย่าง ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด...
error: Alert: Content is protected !!