ต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้น! เชียงใหม่วางมาตรการจุด-ปล่อย โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ช่วงเทศกาลยี่เป็ง 2562

6733

ต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้น! เชียงใหม่ วางมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โดยสามารถปล่อยได้ในเวลาที่กำหนด นอกนั้นต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้น

     นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน คือ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อวกาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่

     ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้โคมลอม โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ให้กระทำได้ในห้วงเวลาดังนี้

-โคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง (กระทงเล็ก) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี โดยให้จุดและปล่อยตั้งแต่ 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้น เฉพาะการปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ให้กระทำการจุดและปล่อย ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.

-เฉพาะโคมลอย โคมไฟ ให้กระทำในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี (กระทงใหญ่) โดยจุดและปล่อยเวลา 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป (ห้ามปล่อยโคมควัน)

-โคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ปล่อยได้ตั้งแต่ 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป (ห้ามปล่อยโคมควัน)

     สำหรับสถานที่จุดและปล่อยฯ ที่อยู่ในเขตและนอกเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 คือ บริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนว ขึ้น-ลง สนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลง ของเครื่องบิน ห่างข้างละ 4.6 ก.ม. และระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้าน และเส้นทางการบินเข้า-ออก สนามบินเชียงใหม่ ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อย ไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ หากผู้ใดกระทำการจุดและปล่อยฯ นอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้จุดและปล่อยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเส้นทางการบิน เครื่องบิน เข้า-ออก สนามบินเชียงใหม่ และเขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 (เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ) ใน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมทั้ง 16 ตำบล อำเภอหางดง ครอบคลุมทั้ง 11 ตำบล อำเภอสารภี ตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง อำเภอแม่ริม ตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ ตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย ตำบลหนองหาร ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำไปยังนายอำเภอทุกอำเภอเพิ่มความเข้มงวด ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติในการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอากาศยาน ชุมชน และประชาชน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่