ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

blank

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

     เมื่อวันนี้ 2 ตุลาคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เช่น อนุสาวรีย์พระชายาเจ้าดารารัศมี ศาลพญามังราย (เดิม) พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงวรมหาวิหาร เสาอินทขิล ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ฯลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่

blank

     โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวสักการะสดุดีและคำสัตย์ปฏิญาณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวิริยะอุตสาหะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ เอกชน องค์กรการกุศลสาธารณะต่างๆ เพื่อพัฒนาเชียงใหม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน อย่างต่อเนื่องมั่นคงสืบไป

blank

     จากนั้นได้เดินทางกลับไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องสิ่น และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

blank

     สำหรับประวัติโดยย่อของ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท จาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

     เส้นทางราชการที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์-พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank