Home ข่าวทั่วไทย ซูเปอร์โพลเผย ปีนี้คนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วง 12 ปีก่อน

ซูเปอร์โพลเผย ปีนี้คนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วง 12 ปีก่อน

-

SUPER POLL สํานักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นํานําเสนอผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทย เผยปีนี้คนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วง 12 ปีก่อน

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นํา นําเสนอผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขชุมชน ความสุข ประเทศไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1,046 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน – 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

     เงินเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คนมีความสุข แต่ความสุขของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียว เพราะ จากการศึกษาวิจัยความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่าง กลางปี 2550 กับ กลางปี 2562 ช่วงระยะเวลาครบ 12 ปีพอดี พบการเปลี่ยนแปลงความสุขของประชาชนคนไทยที่น่าพิจารณาหลาย ปัจจัย โดยพบว่า ความสุขของคนไทยที่ได้คะแนนสูงสุด เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน คือ ความสุขใน ครอบครัว ได้ 7.02 คะแนน รองลงมาอันดับสอง ได้แก่ สุขภาพกาย ได้ 6.86 คะแนน อันดับสามได้แก่ สภาพที่พักอาศัย ไฟฟ้า คมนาคม ถนนหนทาง น้ําประปา ได้ 6.75 คะแนน อันดับสี่ ได้แก่ สุขภาพใจ ได้ 6.69 คะแนน และอันดับห้า ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ คนอยู่กับป่าได้ ประชาชนปลูกไม้มีค่าขายได้ ได้ 6.47 คะแนน

     อย่างไรก็ตาม ความสุขที่วัดได้คะแนน 3 อันดับสุดท้ายได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศ การค้าเสรีที่ได้ เพียง 4.87 คะแนน อันดับรองสุดท้ายได้แก่ ธรรมาภิบาล บริหารประเทศ ได้เพียง 5.32 คะแนน และ ความ ปลอดภัยทางถนน ได้เท่ากันคือ ได้เพียง 5.32 คะแนน โดยมีความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทยโดยรวม เท่ากับ 6.47 คะแนนถือว่าค่อนข้างมีความสุข

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวต่อว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบความสุขของประชาชนย้อนหลังไป 12 ปีที่ผ่านมา คือช่วงกลางปี 2550 กับ ช่วงกลางปี 2562 พบประเด็นที่น่าสนใจคือ มีปัจจัยความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทยหลายตัวเพิ่มขึ้นอันดับหนึ่งได้แก่ สภาพที่พักอาศัย ไฟฟ้า คมนาคม ถนนหนทาง น้ําประปา เพิ่มขึ้น + 3.67 จาก 3.08 ในช่วงกลางปี 2550 มาอยู่ที่ 6.75 ในช่วงกลางปีนี้ อันดับสองได้แก่ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ คนอยู่กับป่าได้ ประชาชนปลูกไม้มีค่าขายได้ ทําคนมีความสุขเพิ่มขึ้น + 1.68 จาก 4.79 ในช่วงกลางปี 2550 มาอยู่ที่ 6.47 ในช่วงกลางปีนี้ และอันดับสามคือ ธรรมภิบาล บริหารประเทศ เพิ่มขึ้น + 1.58 จาก 3.74 ในช่วงกลางปี 2550 มาอยู่ที่ 5.32 ในช่วงกลางปีนี้

     ที่น่าเป็นห่วงคือ การใช้ชีวิตพอเพียงของประชาชนลดลงมากสุด คือ – 1.07 จาก 7.41 ในช่วงกลาง ปี 2550 มาอยู่ที่ 6.34 ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความสุขต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การค้า เสรี ที่ประชาชนยังคงมีความสุขต่ําสุด คือ 4.87 คะแนนในช่วงกลางปีนี้ แต่ก็เพิ่มขึ้นจาก 3.60 ที่เคยสํารวจ พบในช่วงกลางปี 2550 หรือเมื่อ 12 ปีที่แล้ว

     ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการวัดความสุขของประชาชนครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า เงินหรือเศรษฐกิจเป็น เรื่องสําคัญแต่ประชาชนยังมีปัจจัยสําคัญอื่น ๆ ที่ทําให้มีความสุขอีกหลายด้านและกระแสที่กําลังทําลาย ความสุขของประชาชนในขณะนี้อาจทําให้ประชาชนจํานวนมากรู้สึกแย่ แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนกลับ ไปเมื่อ 12 ปีที่แล้วพบว่า สถานการณ์บ้านเมืองและความสุขของประชาชนหลายด้านกลับเห็นได้ชัดว่าดีขึ้น

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

error: Alert: Content is protected !!