ประวัติโดยย่อ “นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่

53882

ประวัติโดยย่อ “นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติส่วนตัว

วัน-เดือน-ปีเกิด : 9 ตุลาคม  2503

คู่สมรส นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการรับราชการ

1 กุมภาพันธ์ 2527 : นักการช่าง 3 กรมประมวลข่าวกลาง

15 มิถุนายน 2527 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

10 พฤศจิกายน 2529 : เจ้าพนักงานปกครอง 4 สำนักการศึกษาท้องถิ่นกรมการปกครอง

15 พฤษภาคม 2533 : นักวิชาการศึกษา 5 สำนักการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง

21 มกราคม 2534 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย

2 พฤศจิกายน 2535 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทั่วไปและบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

2 มกราคม 2544 : จ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

21 มกราคม 2545 : ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

1 ตุลาคม 2545 : ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

7 ธันวาคม 2552 : ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

7 ธันวาคม 2554 : ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7 ธันวาคม 2555 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

1 ธันวาคม 2557 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

22 เมษายน 2559 : ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

1 ตุลาคม 2562 : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา

-ท.ม.5 ธันวาคม 2537
-ท.ช.5 ธันวาคม 2542
-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก

Facebook Comments