Home ข่าวทั่วไทย "ทั้งชายและหญิง"ห้ามมีชู้หรือกิ๊ก นอกใจคู่สมรส "โทษถึงไล่ออก

“ทั้งชายและหญิง”ห้ามมีชู้หรือกิ๊ก นอกใจคู่สมรส “โทษถึงไล่ออก

-

  • ข้าราชการฟังไว้!! “ทั้งชายและหญิง”ห้ามมีชู้หรือกิ๊ก นอกใจคู่สมรส “โทษถึงไล่ออก”
    ————————————–
    สำหรับราชการไทย ทั้งหญิงและชายที่มีพฤติกรรมเป็นชู้หรือมีชู้ มีน้อยมีกิ๊ก นับว่าเป็นการผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม มีโทษทางวินัย หากนอกใจคู่สมรส คู่สมรสอาจร้องเรียนไปยังต้นสังกัดเพื่อให้สอบสวนได้ โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย
มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
Cr.เพจ กฎหมายอาสา / SocialMsociety
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

Must Read

Live ‼️ กาด(กลางคืน) ลานหน้าตลาดช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ถ่ายทอดสด ที่จังหวัดเชียงใหม่

Live !! กาด(กลางคืน) ลานหน้าตลาดช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ถ่ายทอดสด ที่จังหวัดเชียงใหม่
error: Alert: Content is protected !!