Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

กระทรวงพาณิชย์ประกาศรถยนต์มือสองเป็นของต้องห้าม ต้องขออนุญาตินำเข้า


แชร์เลย

2 posts in this topic

กระทรวงพาณิชย์ประกาศรถยนต์มือสองเป็นของต้องห้าม ต้องขออนุญาตินำเข้า

1977496284_NewBanner4.jpg.0f0c82b6c639c77dd73f06c6470e585a.jpg

     ผู้สื่อข่าวรายงาน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2562 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการนํารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (6) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็น สินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) การควบคุมการนําเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะรายการยวดยานต่าง ๆ ที่กําหนดในบัญชี ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกาควบคุมการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 ลําดับที่ 30

(2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2534

(3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํารถบรรทุกคนโดยสารตั้งแต่หกล้อขึ้นไปที่ใช้แล้ว เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 5 เมษายน 2547

ข้อ 4 ในประกาศนี้ “รถยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง

(1) รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพหรือเพื่อการจัดส่ง ไปยังแหล่งจําหน่าย โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของตราสินค้า

(2) รถยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศก่อนบรรทุกลงในยานพาหนะ จากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน โดยได้ชําระภาษีอากรต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตามที่กําหนดสําหรับรถยนต์ใหม่

ข้อ 5 ให้รถยนต์ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.01 (ยกเว้นรถหัวลาก) ประเภท 87.02 ประเภท 87.03 (ยกเว้นรถพยาบาล) ประเภท 87.04 และรถยนต์ใช้แล้ว ที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี (รถโบราณ) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06  เป็นสินค้าที่ต้องห้าม ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/152/T_0016.PDF

T_0016-1.thumb.jpg.d9dd2b084eadb2c53128dc49cf9e9bb8.jpgT_0016-2.thumb.jpg.783102e346f7303353a4457cf31b6209.jpgT_0016-3.thumb.jpg.95e264d2b6aaa19009889e1c990d93bb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×