Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561


แชร์เลย

1 post in this topic

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1275680183_NewBanner3.jpg.54de556f7f4d7006eeed0bbab7648657.jpg

     พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

      ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 7 ราย ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย
1. ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
2. นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
3. นายยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์ ประธานกรรมการ เครือ วีพีเอฟ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. Mr. Chi-Chang Tsai รองประธานสภานิติบัณญัติแห่งชาติ ประเภทสภาเดียว ประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แสวง ภูศิริ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ครูขวัญศิษย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ตรัง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน
6. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
7. นายสุรศักดิ์ จโนภาษ ที่ปรึกษาแผนกพระราชอุทยานพระที่นั่งอัมพรสถาน, วังศุโขทัย, วังทวีวัฒนา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย
1. นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
2. นายวีรวัชร์ จารุรัชต์ธำรง เจ้าของกิจการริมน้ำรีสอร์ท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
3. นายสราวุฒิ สินสำเนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 7 ราย
1. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 19
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 31 
3. นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 38 
4. นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 44 
5. นายมนตรี วงษ์สวรรค์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 49
6. นายเสรี พันธ์ลิมา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 51 
7. นายมงคล การดี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 53

60945514_2319316924771447_1340160582401130496_o.thumb.jpg.3f43467d6e2968d1ef6b147a56e13f24.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×