Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

เชียงใหม่อากาศดีสุดๆ ค่า PM2.5 อยู่ในระดับดีมาก


แชร์เลย

1 post in this topic

เชียงใหม่อากาศดีสุดๆ ค่า PM2.5 อยู่ในระดับดีมาก

277430333_NewBanner.jpg.3acb1557cb756cd3c35976b641e400fe.jpg

     วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. รายงานคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเว็บไซต์ CMU CCDC โดยในวันนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดีมาก" เนื่องจากพ้นช่วงที่มีการเผามาแล้ว ประกอบกับสภาพอากาศในตอนนี้มีฝนตกหนักเกือบทุกวัน ทำให้คุณภาพของอากาศดีขึ้นอย่างมาก โดยท่านสามารถตรวจสอบดูข้อมูล PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงแบบ real-time ตามพิกัดมือถือได้ที่ https://www.cmuccdc.org/pm25 (ตรวจวัด PM2.5 ด้วยเซ็นเซอร์ DustBoy)

1559617237656.jpg.03fe1e1ab99def98167084d1ba1e0129.jpg

      โดยเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  นายปวิณ ชํานิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

     นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงภาพรวมของสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน คุณภาพอากาศ ณ ปัจจุบัน รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งได้มีการถอดบทเรียนในเหตุการณ์ที่ผ่านมา และนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างยั่งยืน          

     ทั้งนี้ในการประชุมได้ติดตามฯ สรุปผลในภาพรวมกรณีการเกิดการเผาป่าในพื้นที่ ต่างๆ ในแต่ละจังหวัด โดยการเปรียบเทียบข้อมูลการเผาในแต่ละพื้นที่ และสาเหตุของการเผาป่าที่แท้จริง  โดยจะดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหา และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและปัญหาฝุ่นละออง โดยกำหนดเป็นมาตรการ ทั้งในด้านการจัดการไฟป่า การเพิ่มความเข้มข้นในการดับไฟป่า โดยมีการสนับสนุนอย่างเพียงพอ  กำหนดพื้นที่เสี่ยงและการปิดป่า ลดปริมาณเชื้อเพลิงในเขตป่าผลัดใบ พื้นที่เกษตร จัดการการเผาอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และส่งเสริมการรวมตัวด้านกลไกการตลาด สนับสนุนการใช้เกษตรผสมผสาน ในด้านการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยการจัดเตรียมพื้นที่ Safety Zone / Haze Free Zone ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ สนับสนุนหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอ รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

ข้อมูล : CCDC: Climate Change Data Center

1559617237656.jpg.03fe1e1ab99def98167084d1ba1e0129.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×