Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้


แชร์เลย

1 post in this topic

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

148313.jpg.97a4c78b8cfa6480a550c228a09895ea.jpg

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 41  ประจำปีการศึกษา 2560-2561ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ในวันศุกร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,841 ราย  แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 138 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 3,703 ราย

687428119_NewBanner.jpg.bdb716e297ff2184b95f269c0cc18be6.jpg

     ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  จำนวน  7  ราย  ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย 

1.ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร

2.นายทวารัฐ  สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

3.นายยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์ ประธานกรรมการ เครือ วีพีเอฟ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4.Mr. Chi-Chang Tsai รองประธานสภานิติบัณญัติแห่งชาติ ประเภทสภาเดียว ประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แสวง  ภูศิริ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ครูขวัญศิษย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ตรัง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน

6.นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

7.นายสุรศักดิ์  จโนภาษ ผู้จัดการ บริษัท สามปอยดง / บริษัท สวนผักเชียงใหม่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพืชสวน

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย 

1.นายมานพ  ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์

2.นายวีรวัชร์  จารุรัชต์ธำรง เจ้าของกิจการริมน้ำรีสอร์ท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการ

3.นายสราวุฒิ  สินสำเนา กรรมการผู้จัดการบริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4.นางสุพิศ  เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี  2561จำนวน  7 ราย 

1.นายอุทัย  สอนหลักทรัพย์  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 19 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงวุฒิ  เพ็ชรประดับ  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 31กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านพืชไร่พืชสวนพืชผักไม้ดอกไม้ประดับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน (สวก.)

3.นายเจนศิลป์  เจริญบวรศักดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 38 เลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

4.นายพงษ์ศักดิ์  พิมานพรหม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 44 ประธานกรรมการบริษัทพังงาคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด

5.นายมนตรี  วงษ์สวรรค์  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 49 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานเขต บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงใหม่3

6.นายเสรี  พันธ์ลิมา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 51 ประธานที่ปรึกษาชมรมแม่โจ้เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

7.นายมงคล  การดี  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 53 ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจสันป่าข่อยเชียงใหม่

สำหรับ บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้มารายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 4มิถุนายน 2562 เวลา  08.00 – 12.00 น. ณ ลานอนันต์  ปัญญาวีร์ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย  ยศสุข   ชพร้อมเข้ารับฟังคำชี้แจงและมีกำหนดฝึกซ้อมในวันระหว่างที่ 4-6 มิถุนายน  2562  ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการฝึกซ้อม และที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate2019/ 

148309.jpg.b946210381211d71f07d2a2a6a27a04f.jpg

148310.jpg.abb42c4026809363b3d5ad5f241323ad.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×