Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย เพื่อลมหายใจคนไทยทุกคน


แชร์เลย

1 post in this topic

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย เพื่อลมหายใจคนไทยทุกคน
     ตามที่ 9 จังหวัดภาคเหนือได้ประสบวิกฤติสภาวะค่าฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) สูงเกินมาตรฐานเป็นประจําในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งมีผลโดยตรง ต่อสุขภาวะอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และยังส่งผลกระทบทางด้านความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของนักลงทุนต่อ โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเหนือ และทุกภาคส่วนได้พยายามหาทางแก้ไข  

     เพื่อให้การแก้ไขได้ผลและประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน เครือข่ายอากาศสะอาด และ คณะกรรมการร่วม ภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กกร.) เพจไทยพร้อม | Thaiprompt (วิชาการและภาคพลเมือง) จึงได้จัดให้มีเวทีการเสวนาของนักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและแกนนําจาก 9 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมกรีน นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญนักวิชาการทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ พร้อมกับแกนนําประชาชน กลุ่มชาติพันธ์ เกษตรกร ภาคประชาชน ที่ทํางานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเป็นเวลายาวนาน มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด เห็นถึงสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค และทางออก เพื่อนําไปออกแบบ แผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองภาคเหนือที่ยั่งยืน ดังนั้นคณะทํางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านร่วมสละเวลาวันหยุดมาร่วมนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เผยแพร่แก่ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบรายละเอียดที่ ถูกต้อง อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นควันภาคเหนือและปัญหามลพิษในพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้ดีขึ้น และยั่งยืนในอนาคตต่อไป

นายวิทยา ครองทรัพย์ 080-4912888
ผู้ประสานงานเครือข่ายอากาศสะอาด เชียงใหม่

เครือข่ายอากาศสะอาด  ประเทศไทย ประกอบด้วย

- กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- กลุ่มเพื่อนช่วยดับไฟ จ.เชียงใหม่
- กลุ่มเยาวชนเขียวสดใส รักษ์ป่าเชียงดาว
- กลุ่มรักษ์ล้านนา
- กลุ่มรุ้งอรุณองค์กรสาธารณประโยชน์ จ.ลำปาง
- แก๊งค์ถิ่นนิยม (บ้านหัวทุ่ง)
- เขียวสวยหอม
- เครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอกควันเชียงใหม่
- เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
- เครือข่ายต้นไม้ในเมือง
- เครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
- เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากฝุ่น (Bangkok Breathe)
- เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสาน
- เครือข่ายเพื่อนร่วมทุกข์
- เครือข่ายพ่อแม่ตื่นรู้สู้ภัยฝุ่น
- เครือข่ายมักกะสัน
- เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
- คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่
- คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
- เจ้ากวางน้อย ( little deer project )
- เจียงใหม่ออร์แกนิก
- Chiangrai Fights Smog  
- Smoke Watch
- ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่
- ชมรมฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดเชียงใหม่
- บางกอกฟอรั่ม
- ฟ้าใสเชียงใหม่ (Blue Sky Chiangmai)
- ภาคีคนฮักเชียงใหม่
- ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว
- ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)
- ไทยพีบีเอส
- ไทยพร้อม | ThaiPrompt
- มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (CIVICNET)
- มูลนิธิโกลบอลแคมปัสเซส
- มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
- มูลนิธิบูรณะนิเวศ  
- มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
- ม่วนใจ๋ l กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว
- หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
- โรงเรียนฝึกหัดครูผู้สูงอายุเชียงใหม่
- โรงเรียนรุ่งอรุณ
- รักษ์ไม้ใหญ่ (BIGTree Project)
- ศูนย์พัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่
- สถาบันขวัญแผ่นดิน
- สภาเมืองสีเขียว เชียงใหม่
- สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่
- สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่
- สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี
- Smogathon Thailand

wAjWCy.jpg

wAbMi1.jpg

wAjdID.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×